English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

پنجمین جلسه باشگاه فیزیک

درک پیچیدگی طبیعت و پدیده های طبیعی و مدلسازی آنها به کمک ابزارهای ریاضیاتی مهمترین دستاورد فیزیکپیشگان از قدیم تا کنون بوده است.  قانون های نیوتن که اولین حلقه ی این زنجیره ی بلند است این امید را زنده کرد که بتوان به کمک چند اصل ساده و چند قانون بنیادی، تمام پدیده های طبیعی را به دقت توصیف و پیشگویی کرد.  اما امروزه به خوبی میدانیم که در بسیاری از مقیاسها نمیتوان به طور دقیق تمامی ویژگی های یک سیستم و اجزای آن را (مخصوصا در حالت عدم تعادل) بدست آورد و مسیر تحولی سیستم را به طور دقیق پیشبینی کرد. چراکه در اولین نگاه اطلاعات چندانی، هر چند نادقیق، نسبت به شرایط اولیه جهانی که در آن زندگی میکنیم، نداریم.  مطالعه ی افت و خیزهای تصادفی بزرگ مقیاس مانند کیهان و کوچک مقیاس مانند حرکت کاتوره ای یک ویروس در سلول زنده میتواند ما را در درک بهتر طبیعت یاری دهد. امروزه برای مطالعه ی این افت و خیزها از مدلسازی ریاضیاتی بسیار بهره میبریم که در این سخنرانی به گوشه ای از آن اشاره خواهیم کرد.