English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

برنامه پیاده روی دوشنبه ها

بارها شنیده‌ایم که ورزش نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در سلامت جسم و روح آدمی دارد و بدون حضور آن،زندگی هر انسان به پوچی می‌گراید.به همین خاطر است که همگان باید بکوشند تا نقش ورزش را در زندگی خود پررنگ‌ تر کنند.
با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای ایجاد روحیه ورزشی میان دانشجویان،انجمن علمی بخش فیزیک دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری پیاده‌روی دانشجویی کرده است.

*این هفته، استثناً برنامه روز سه شنبه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ برگزار می شود!