English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

دومین جلسه باشگاه فیزیک : سخنرانی دکتر هاشمی

بخش فیزیک دانشگاه شیراز با همکاری انجمن فیزیک ایران دومین جلسه باشگاه فییک را برگزار کرد.
در این جلسه دکتر مجید هاشمی در مورد برخورد دهنده ی بزرگ ذرات سخنرانی کردند.