English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

دومین جلسه کافه فیلم

 

جهان پیرامون ما،جهانی پر از اسرار و رموز است که بشر تا کنون توانسته به اندکی از آنها دست پیدا کرده و برای رسیدن به مابقی،به تلاش و تکاپو بپردازد.پیداست که هر چه بتوان به این یافته های بشری آشنایی بیشتری پیدا کرد میتوان در یافتن مجهولات موجود،به کمک دیگر فیریکدانان شتافت و در مسیر رسیدن به این آگاهی،دیدن فیلم های علمی یکی از بهترین و لذت بخش ترین ابزارهاست.
در همین راستا،روز سه شنبه 30 آبان ماه،سومین قسمت از مجموعه"از میان کرمچاله"در بخش فیزیک دانشگاه شیراز به نمایش در آمد.محور این قسمت در مورد چگونگی عملکرد جهان و مباحثی در حوزه مکانیک کوانتومی بود که مورد استقبال دانشجویان بخش قرار گرفت و در پایان این مراسم با بحث و ارائه نقطه نظرات دانشجویان همراه گردید.