English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

رویدادها

...

همایش روز فیزیک ۱۳۹۵

بخش فیزیک دانشگاه شیراز روز پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ مصادف با روز جهانی فیزیک میزبان همایش روز فیزیک بود. ...

...

تقدیر از کادر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در کافه فیزیک

در کافه فیزیک ۲۳ آبان ۱۳۹۵ از کادر اجرایی دانشجویی کنفرانس فیزیک ایران با گواهی برگزاری و شرکت و هدا ...

...

کنفرانس فیزیک ایران

کنفرانس فیزیک ایران به میزبانی بخش فیزیک دانشگاه شیراز از ۱ تا ۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار گشت. کمیته ی ...