English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

سخنرانی دکتر شیخ جباری

محمد مهدی شیخ جباری

او پس از پایان مقطع دکترا در سال ۱۳۷۶، حدود یک سال و نیم در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی فعالیت کرده و پس از آن مدت دو سال در تریست ایتالیا و سه سال در دانشگاه استنفورد به تحقیق و فعالیت علمی و آموزشی اشتغال داشته است.