English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

سخنرانی دکتر خالصی فرد : سنجش از راه دور غبار در فلات قاره ایران

یکشنبه ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دکتر خالصی فرد از دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در سالن کنفرانس بخش فیزیک دانشگاه شیراز در باب سنجش از راه دور غبار فلات قاره ایران سخنرانی کردند.

ایشان پس از معرفی مبانی این پروژه و توضیحات کلی به توضیح امکانات و ابزارآلات مورد استفاده پرداختند و در نهایت پس از نشان دادن داده های گرفته شده از دستگاه های زنجان، تهران و شیراز به ذکر اهمیت این پروژه در آینده ی کشور و مهمتر از آن منطقه پرداختند.

ایشان به کمک دکتر نادگران در سال گذشته موفق به راه اندازی دستگاه سنجش از راه دور بخش فیزیک دانشگاه شیراز با نام SUL شدند.