English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

سمیناری هفتگی ۳۰ آبان ۱۳۹۶-دکتر زارعی

سمینار هفتگی بخش فیزیک دانشگاه شیراز،سه شنبه این هفته در سالن کنفرانس بخش فیزیک برگزار گردید.تناظر دوگان بین مدلهای اسپینی و کوانتومی،موضوعی بود که در این سمینار توسط دکتر محمد حسین زارعی از اساتید بخش فیزیک ارائه گردید و ایشان از اهمیت ذخیره سازی کوانتومی اطلاعات در فازهای توپولوژیک سیستم که به کمک آن می توان رایانش کوانتومی بسیار قویتر از رایانش معمولی داشت بیان نمودند.در ابتدای این مراسم نیز ایشان گزارشی از سفر دو هفته ای خود به مرکز فیزیک نظری عبدالسلام ایتالیا و سخنرانیشان در مرکز علوم و اطلاعات کوانتومی ارائه کردند.