English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

گروه های پژوهشی

فیزیک اتمی-مولکولی و اپتیک

اخترفیزیک و کیهان شناسی

فیزیک ماده چگال

فیزیک ذرات بنیادی و هسته ای